64 יום לבחירות | שאלון הוואסאפ של סיטי פייס למועמדים

ראש פנה | אהרון ברנזון

מה שלושת הנושאים הכי משמעותיים עבור ראש פנה בשנים הקרובות?
– יצירת אופק תעסוקתי מודרני ההולם את תקופתנו , כזה אשר ימשוך אלינו אוכלוסיה צעירה אשר גם תחייה את מערכות החינוך והמתנס.
– פתרון לבעיית הפקקים ודיור זמין אלו סוגיות תכנוניות אשר פתרונן משולב וחייב להינתן בו זמנית.
– הצעדת מערכת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי לערכים מצויינות ועבודה קהילתית  משולבת.

מה שלושת הדברים הראשונים שתשנה אם תבחר?
שלושת הדברים שיתחוללו מיידית עם כניסתי לתפקיד החל מהשנייה הראשונה:
עבודה אינטגרטיבית פתוחה משתפת ויעילה של כל מחלקות המועצה לטובת מתן שירות אופטימלי לתושבים ויצירת פתרונות לסוגיות המרכזיות שציינתי קודם אשר רק עבודת צוות והתגייסות של כל הכוחות הטובים במועצה תקדם אותם.
– יצירת חזון משותף לכל מרכיבי מערכת החינוך והכנת תכנית משופת ליישום חזון זה בהובלת ראש המועצה.
– טיפוח המושבה והכנסת נורמות של אכפתיות ציבורית ואישית לשמירתן.

מה היתרון הגדול ביותר שאתה מביא לתפקיד?
נסיוני העדיף ויכולותי המוכחות בקידום ומימוש הפתרונות הנדרשים מהשנייה הראשונה.

מילה טובה על המועמדים האחרים?
אני חושב שלכולם כוונות טובות.
מאחל לראש פנה שנשכיל ביחד לעבוד למימוש החזון על כל מרכיביו שהיה לי חלק גדול בעיצובו:
– שמירה וטיפוח צביונה הכפרי קהילתי ומורשתה של המושבה.
– חיזוקה ומיצובה כרשות המרכזית באזורנו.
– דאגה לדור הצעיר  מגורים, תעסוקה, חינוך.
ולכל התושבים שנה טובה ומתוקה שנה של התחלות חדשות, תקווה וגשם לרוב.